Nota legal


Textos Legals Versió 1   07-2017


1.1  Avís Legal (LSSI)

1.2 Política de Privacitat (LOPD)

1.3 Política de Cookies


1.1  Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

L’AVELLANA DIGITAL, S.L., [d’ara endavant AVELLANA DIGITAL], és el titular del portal Web  avellanadigital.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ Closa de Mestres, 11 - 43204 REUS, NIF B43687276, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1843, Foli 199, Full T-26006, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@avellanadigital.com.

 

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per AVELLANA DIGITAL, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.


INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

AVELLANA DIGITAL no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i AVELLANA DIGITAL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de avellanadigital.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web avellanadigital.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. AVELLANA DIGITAL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.


INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

AVELLANA DIGITAL declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, AVELLANA DIGITAL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

AVELLANA DIGITAL no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que AVELLANA DIGITAL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.


INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

  1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de AVELLANA DIGITAL.
  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de AVELLANA DIGITAL i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de AVELLANA DIGITAL.
  3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per L’AVELLANA DIGITAL. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  4. Excepte autorització expressa de AVELLANA DIGITAL, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” avellanadigital.com.
  5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de AVELLANA DIGITAL, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de AVELLANA DIGITAL.

 

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

 

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de L’AVELLANA DIGITAL, S.L., [d’ara endavant AVELLANA DIGITAL], amb  domicili social a la C/ Closa de Mestres, 11 - 43204 REUS, NIF B43687276, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1843, Foli 199, Full T-26006, E-mail info@avellanadigital.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix  AVELLANA DIGITAL.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@avellanadigital.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ". 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Closa de Mestres, 11 - 43204 REUS o bé enviant-ho per correu electrònic a info@avellanadigital.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".


POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVELLANA DIGITAL està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de avellanadigital.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

AVELLANA DIGITAL considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, AVELLANA DIGITAL.

 

informa :

1-Titularitat dels Fitxers 

AVELLANA DIGITAL amb  domicili social a: C/ Closa de Mestres, 11 - 43204 REUS, és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] ] i [CURRICULUMS], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] i [CURRICULUMS],  té com a principals característiques:

2.1-Finalitat 

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  avellanadigital.com. 

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat de AVELLANA DIGITAL.


2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.


2.3- Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè AVELLANA DIGITAL, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis. 

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@avellanadigital.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".


3-Mesures de Seguretat

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] i [CURRICULUMS] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de AVELLANA DIGITAL, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament. 

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: info@avellanadigital.com.
- comunicació per escrit dirigida a: AVELLANA DIGITAL, C/ Closa de Mestres, 11 - 43204 REUS

AVELLANA DIGITAL,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
AVELLANA DIGITAL, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

 

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.


5-Canvi de Normativa 

AVELLANA DIGITAL, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@avellanadigital.com.

 

1.3 Política de Cookies 

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

 

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

 

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.


L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, AVELLANA DIGITAL, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors : 

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Els informem que AVELLANA DIGITAL, en el seu domini avellanadigital.com no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes. 

 

DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació

 

COOKIES PRÒPIES

avellanadigital.com

has_js

Sessió

has_js és una galeta tècnica que s'utilitza per controlar si el navegador accepta Javascript.

 

COOKIES DE TERCERS

google.com

_gid

24 hores

S'utilitza per identificar el mateix usuari durant un únic dia.

google.com

_gat

1 minut

S'utilitza per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La galeta s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.

google.com

_ga

2 anys

S'utilitza per identificar i distingir un usuari. Emmagatzemen un identificador de client únic (ID de client), que es genera aleatòriament. S'utilitza per calcular les interaccions dels usuaris (visites, les dades d'usuaris, sessions i campanyes), per tal d'optimitzar els serveis que ofereixen.

google.com

DV

1 dia

És utilitzada per Google per proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

google.com

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per recordar les teves preferències i altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, el català), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

google.com

CONSENT

Permanent

Guarda el consentiment d'acceptació de cookies de Google.

       


Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que,  si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

Contacta amb nosaltres

Us podem ajudar?

Us fem un pressupost a mida. Estudiem el vostre projecte i us oferim un pressupost adaptat a les vostres necessitats.

Expliqueu-nos la vostra idea i us enviem un pressupost sense compromís.

Truqueu-nos al 977 300 673 o envieu-nos un correu.

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Responsable » Avellana Digital S.L.
Finalitat » Poder contactar amb l'usuari.
Legitimació » En acceptar política de privacitat i fer clic a enviar, l'usuari consenteix l'enviament.
Destinataris »Les dades recopilades no són cedides a tercers.
Drets »L'usuari té dret a accedir, rectificar, limitar i suprimir les seves dades.